Стани агент на МоneyGram

Обезбедете дополнителна услуга на вашите клиенти.
Приклучете се на мрежата од повеќе од 350.000 агенти во повеќе од 200 земји.
Заработете повеќе со користење на вашата постоечка инфраструктура.

Можности за зголемување на прометот и приходите

 • Привлечете нова група на клиенти

 • Обезбедете услуга што ја надополнува вашата постоечка услуга

 • Додадете го на вашиот приход процентот на MoneyGram

Глобална мрежа и бренд

 • Придружете се на водечка глобална компанија

 • Поврзете се со 350.000 локации на агенти

 • Поврзување со 200 држави во светот

Континуирана поддршка

 • Обука, материјали и софтверска апликација

 • Водечка технологија во комбинација со центар за комуникација

 • Постојана маркетинг поддршка за зголемување на продажбата

Регулатор на усогласеност

 • Силен фокус на спречување на перење пари и измама

 • Поддршка за барања за известување и водење евиденција

 • Гаранција за квалитет на клиентите во секое време